Ændring i opgørelsesmetoden for volatilitetsjusteringen påvirker Topdanmarks investeringsafkast negativt

April 2, 2019 at 7:17 PM CEST

2. april 2019
Med. nr. 07/2019

Ændring i opgørelsesmetoden for volatilitetsjusteringen påvirker Topdanmarks investeringsafkast negativt

Som oplyst i årsregnskabsmeddelelsen (selskabsmeddelelse nr. 02/2019) vil Topdanmarks resultat for 2019 være påvirket af en ændring i opgørelsen af volatilitetsjusteringen (VA).

Volatilitetsjusteringen er en komponent i den nationale rentekurve, som EU-baserede forsikringsselskaber anvender til diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser. EIOPA har tidligere oplyst, at opgørelsesmetoden for beregningen af VA til den danske diskonteringskurve ville blive justeret fra Q1 2019

Det blev endvidere i selskabsmeddelelse nr. 02/2019 oplyst, at beregningen af VA-komponenten for Q1 2019 ville have virkning per ultimo Q1 2019. Endelig blev det oplyst, at for hvert basispoint, VA-komponenten reduceres, bliver Topdanmarks resultat for 2019 alt andet lige reduceret med ca. 5 mio. kr. efter skat.

Beregningen af VA-komponenten for Q1 2019 viser, at VA-komponenten er faldet fra 45 bp ultimo 2018 opgjort efter den tidligere metode til 15 bp ultimo Q1 2019 opgjort efter den nye metode.

Effekten af VA-justeringen i Q1 2019 vil medføre et negativt investeringsafkast af engangskarakter på omkring 200 mio. kr. før skat svarende til knap 160 mio. kr. efter skat.

I forhold til det investeringsafkast, der var forudsat i den modelmæssige resultatprognose for 2019 (i selskabsmeddelelse nr. 02/2019), har afkastet af de øvrige investeringsaktiver udviklet sig positivt. Det samlede investeringsafkast for Q1 2019 ligger hermed lidt under det forudsatte i den modelmæssige resultatprognose for 2019.

Det kan oplyses at såfremt opgørelsesmetoden for fastsættelsen af VA-komponenten ikke var blevet ændret, ville VA-justeringen kun have haft en beskeden effekt på investeringsafkastet i Q1 2019.

Herudover bemærkes, at det fremtidige investeringsafkast vil være positivt påvirket af den lavere diskonteringsrente på passivsiden.

Eventuelle henvendelser:

Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 4474 4017
Mobil: 4025 3524

Topdanmark A/S
CVR-nr. 78040017
Borupvang 4
2750 Ballerup

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk