FAQ

Show All
Finansielle
Finansielle nøgletal beregnes i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2010. Resultat efter skat pr. aktie og resultat efter skat pr. aktie udvandet følger IFRS.
Resultat efter skat i procent af egenkapitalen:
Resultat i procent af gennemsnitlig egenkapital
Resultat efter skat pr. aktie i kroner:
Resultat i procent af gennemsnitligt antal aktier
Resultat efter skat pr. aktie udvandet i kroner:
Resultat i procent af gennemsnitligt antal aktier udvandet
Indre værdi pr. aktie i kroner:
Egenkapital ultimo divideret med antal aktier ultimo
Tilbagekøb af egne aktier pr. aktie i kroner:
Tilbagekøb af egne aktier divideret med gennemsnitligt antal aktier
Har du yderligere spørgsmål, der ikke er blevet besvaret?
På hvilken fondsbørs handles Topdanmark-aktien?
Den handles på den nordiske fondsbørs, Nasdaq, Copenhagen.
Hvor mange aktionærer har Topdanmark?
ca. 36.500
Hvor kan jeg få oplyst den aktuelle kurs på Topdanmark-aktien?
Under Aktiekurs er der en graf, som viser den aktuelle kurs samt kursudvikling.
Hvordan har udviklingen været blandt Topdanmarks store aktionærer?
Sampo plc ejer mere end 33,3 %. Læs mere.
Hvordan er aktionærstrukturen i Topdanmark?
Ca. 74 % af aktierne er ejet af udenlandske aktionærer. Kun Sampo plc ejer mere end 33,3 % af aktiekapitalen. Læs mere.
Hvordan ønsker Topdanmark at skabe værdi til aktionærerne?

Det er Topdanmarks formål at skabe værditilvækst til aktionærerne i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Selskabets værdi fremkommer som:

  • Nutidsværdien af forventet cash flow fra eksisterende aktiviteter med tillæg af
  • Nutidsværdien af nye forretningsmæssige muligheder
Hvordan forholder Topdanmark sig til Corporate Governance?
Topdanmark går ind for principperne i god selskabsledelse og overholder alle væsentlige anbefalingerne i Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger. Læs mere.
Hvad er de største risikoforhold i Topdanmark?
Topdanmarks største risikoområder er storm og terror. Topdanmarks risikoforhold er beskrevet under Risikostyring
Hvornår afholdes Topdanmarks næste ordinære generalforsamling?
Den ordinære generalforsamling for 2020 afholdes den 2. april 2020.
Hvornår er Topdanmarks regnskabsår?
Kalenderåret er Topdanmarks regnskabsår.
Hvem kan jeg kontakte vedrørende aktionær- og IR-spørgsmål?
Kontakten til danske og udenlandske aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard. Kontakten til de private aktionærer varetages af Topdanmarks Aktieadministration.
Hvem skal jeg kontakte vedrørende administrative spørgsmål om Topdanmark-aktien?
Topdanmarks Aktieadministration.
Tlf: 44 68 44 11
Fax: 44 65 22 11
E-mail: aktieadm@topdanmark.dk
Hvor mange ansatte er der i Topdanmark?
Pr. 31. december 2018 havde Topdanmark 2.341 medarbejdere omregnet til fuld tid.
Livsforsikring
Der udarbejdes ikke konsoliderede nøgletal for livsforsikring, idet Topdanmark ikke anser det for retvisende at præsentere nøgletal baseret på en sammenlægning af vidt forskellige porteføljer. I erkendelse af, at relevante porteføljer har forskellige interesser, har Topdanmark etableret en porteføljebaseret struktur af livsforsikrings-selskaber, der blandt andet tilbyder forskellige investeringsstrategier til forskellige kundegrupper. Hvert selskab præsenterer nøgletal i selskabernes egne årsrapporter, hvortil der henvises.
Afkast før pensionsafkastskat:
Investeringsafkast med fradrag af investeringsomkostninger målt i procent af nettoaktiverne opgjort til markedsværdi. Investeringsafkastet er opgjort som et pengevægtet afkast. Nøgletallet er beregnet før pensionsafkastskat og uden de aktiver, der er tilknyttet unit-linked kontrakter. Nøgletallet viser det investeringsafkast, der er til rådighed for kunder og ejere.
Afkast efter pensionsafkastskat:
Investeringsafkast med fradrag af investeringsomkostninger målt i procent af nettoaktiverne opgjort til markedsværdi. Investeringsafkastet er opgjort som et pengevægtet afkast. Nøgletallet er beregnet efter pensionsafkastskat og uden de aktiver, der er tilknyttet unit-linked kontrakter. Nøgletallet viser det investeringsafkast, der er til rådighed for kunder og ejere.
Bonusgrad:
Kollektivt bonuspotentiale målt i forhold til summen af de retrospektive hensættelser. Unit-linked kontrakter er ikke inkluderet i de retrospektive hensættelser. Nøgletallet viser i kombination med kundekapitalgraden den aktuelle værdi af bonusevnen. I kombination med overdækningsgraden viser nøgletallet evnen til at modstå negative svingninger på de finansielle markeder.
Egenkapitalforrentning efter skat:
Resultat efter skat målt i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Egenkapitalforrentningen er beregnet pengevægtet. Resultatet af unit-linked-virksomhed indgår i nøgletallet. Nøgletallet viser den forrentning, som egenkapitalen har opnået i regnskabsperioden.
Skadeforsikring

Nøgletal for skadeforsikring beregnes i henhold til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse.

Bruttoerstatningsprocent:

Erstatningsudgifter brutto* i procent af bruttopræmieindtægter

Nettogenforsikringsprocent:

Resultat af genforsikring i procent af bruttopræmieindtægter

Bruttoomkostningsprocent

Resultat af genforsikring i procent af bruttopræmieindtægter

Combined ratio:

Summen af bruttoerstatningsprocenten, bruttoomkostningsprocenten og nettogenforsikringsprocenten

Operating ratio:

Erstatningsudgifter brutto*, resultat af genforsikring samt forsikringsmæssige driftsomkostninger* i procent af bruttopræmieindtægter og forsikringsteknisk rente

Relativt afløbsresultat i procent:

Afløbsresultat for egen regning i procent af erstatningshensættelser primo med fradrag af genforsikrings andel Bruttopræmieindtægter udgøres af bruttopræmier og ændring i bruttopræmiehensættelser med fradrag af bonus og præmierabatter. Erstatningsudgifter udgøres af udbetalte erstatninger* og ændring i erstatningshensættelser. Resultat af genforsikring udgøres af genforsikringsandel af præmieindtægter og erstatningsudgifter samt provisioner fra genforsikringsselskaber.

*I regnskabet omfatter erstatningsudgifter og driftsomkostninger ikke husleje vedrørende egne ejendomme. Til brug for nøgletallene tillægges husleje.

Har du yderligere spørgsmål, der ikke er blevet besvaret?

Send venligst dit spørgsmål ved hjælp af formularen nedenfor. Felter markeret med en * er obligatoriske.

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk