Værdiskabelse i Topdanmark

Topdanmarks arbejde med værdiskabelse sker med henblik på:

 • at øge det cash flow, selskabet kan udlodde til investorerne
 • Samt nedbringe den tilbagediskonteringsfaktor, som markedet benytter til at tilbagediskontere det fremtidige cash flow til nutidsværdi, søges nedbragt.
   

Gennem et systematisk arbejde med Topdanmarks værdiskabelsesmodel har Topdanmark fået opbygget en robust forretningsmodel, der med en relativt begrænset finansiel risiko medfører, at selskabet med stor sandsynlighed opnår overskud selv i år med meget negative finansmarkeder.

 

vc1-dk

Cash flow

Det er Topdanmarks holdning, at succes på det danske forsikringsmarked bedst opnås ved at kombinere stærk distributionskraft med risiko baseret prissætninger en effektiv organisation og tilfredse kunder.

vc2-dk

Distributionskraft

Topdanmark har en multidistributionsstrategi, hvor egne salgskanaler (assurandører, salgscentre, telefonsalg, onlinesalg mv.) suppleres med salg eller henvisning af emner gennem distributionspartnere som pengeinstitutter, autoforhandlere og forsikringsmæglere.

 

Aktiviteter under distributionskraft

 • Topdanmark har distributionsaftaler med blandt andre Sydbank og COOP. Distributions-aftalen med Sydbank betyder at skadeforsikring indgår i bankens loyalitetsprogram. Der er tale om et henvisningskoncept, hvor banken henviser potentielle skadeforsik-ringskunder til Topdanmark. Herefter har Topdanmark ansvaret for salg og rådgivning
 • På privatsegmentet skal assurandørerne i højere grad gennemføre risikovurdering ved nysalg, samtidig med at salgsprovisionen fastsættes i balance med bl.a. kundetilfreds-hed og lønsomhed. Dette ventes at øge kvaliteten i nysalget.
 • Lønsomheden for større industrivirksomheder lever typisk ikke op til Topdanmarks af-kastkrav. Dette har medført, at Topdanmark har valgt at reducere eksponeringen til in-dustrivirksomheder til nul og fokuserer på mindre firmakunder.
   

Prissætning

Topdanmark arbejder med en differentieret prissætning, hvor der tages udgangspunkt i risikomæssigt korrekte priser, også kaldet mikrotarifering. Dette bevirker, at Topdanmark er et attraktivt forsikringsselskab for kunder med gode skadeforløb, mens kunder med mindre gode skadeforløb vil have et incitament til at skifte til forsikringsselskaber med en prisstruktur, der er mindre afhængig af risikoen.

 

Aktiviteter under prissætning

 • Topdanmark fortsætter med at arbejde med mere fintmaskede og risikomæssigt korrekt fastsatte priser, gennem brug af digitale løsninger, offentlig tilgængelige data og avancerede prissætningsmodeller
 • Topdanmark har ikke aktuelle planer om generelle prisforhøjelser. I stedet gennemføres tiltag over for den ikke-lønsomme del af kundeporteføljen (eksempelvis i form af skadeforebyggelse, lavere sumdækning, øget selvbehold og selektive prisstigninger)
   

Arbejdsskadeforsikring til industrisegmentet har været ulønsom i en årrække og samtidig har konkurrencen været høj. Topdanmarks risikobaserede priser har ikke matchet markedsprisen, hvorfor arbejdsskadeporteføljen er reduceret med ca. 50 % siden 2008. Topdanmark fastholder de risikobaserede priser, der bl.a. tager højde for det lave renteniveau, forhøjelse af pensionsalderen og den nye reform af reglerne for førtidspension.
 

Effektivitet

Topdanmark har fokus på at effektivisere og automatisere en væsentlig del af selskabets processer med henblik på at kunne tilbyde kunderne en nem, enkel og hurtig service, og samtidig opretholde konkurrencedygtige priser.

 

Aktiviteter under effektivitet

Topdanmark har besluttet, at investere i øget fremtidig effektivitet. Hovedelementerne i effektiviseringsprogrammet er:

 • Digitalisering – selvbetjening, onlinekøb m.v.
 • Effektivisering – optimering og automatisering af administrative processer samt outsourcing
 • Transformation – performance- og forandringskultur
   

Kundetilfredshed

Det er Topdanmarks ambition, at kunderne skal føle sig godt hjulpet hver gang, de er i kontakt med Topdanmark. Derfor foretages der løbende målinger i alle kontaktpunkter: telefon, e-mail, breve eller personlig kontakt. Målingerne viser, hvordan kunderne oplever deres kontakt med Topdanmark. Der foretages mere end 60.000 kundeinterviews om året, og såfremt kundens svar viser, at Topdanmarks service ikke er tilfredsstillende, kontaktes kunden inden for 24 timer. Hvis kunden giver udtryk for at være meget tilfreds med Topdanmark, får medarbejderen en ’godt gået mail' med det samme. Ud over de interne målinger deltager Topdanmark en gang om året i EPSI-målingen, der omfatter de fleste større forsikringsselskaber.  På erhvervsmarkedet er Topdanmark i toppen af tilfredshedsmålingen – og på privatmarkedet på niveau med de øvrige store selskaber.

 

Aktiviteter under kundetilfredshed

 • Topdanmark arbejder vedvarende på at forbedre kundeoplevelsen, som er den vigtigste faktor i forhold til at forlænge kundeforholdets levetid. Forretningsgangene bliver hele tiden rettet til for at gøre kundeoplevelsen bedre. 2017 sluttede med den højeste andel ambassadørkunder nogensinde
 • Bevaringsteams overvåger afgang og iværksætter målrettede tiltag som sikrer antallet af kunder, der forlader Topdanmark fastholdes på et stadigt lavere niveau
 • Topdanmark ønsker en stigende kundeloyalitet som basis for en lønsom vækst. Generelt set er lønsomheden bedre for eksisterende kunder end for nye kunder. Derfor har Topdanmark iværksat en række loyalitetsskabende initiativer for at fastholde eller øge fastholdelsesprocenten

Topdanmark foretager løbende måling af kundernes tilfredshed. Som det fremgår af denne illustration, er andelen af ambassadørkunder, der vil anbefale Topdanmark til venner og bekendte, steget fra 34 % i 2010 til 47 % i 2018.


 

customer satisfaction chart - dk

RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk