Værdiskabelse i Topdanmark

Topdanmarks arbejde med værdiskabelse sker med henblik på:

 • at øge det cash flow, selskabet kan udlodde til investorerne
 • Samt nedbringe den tilbagediskonteringsfaktor, som markedet benytter til at tilbagediskontere det fremtidige cash flow til nutidsværdi, søges nedbragt.
   

Gennem et systematisk arbejde med Topdanmarks værdiskabelsesmodel har Topdanmark fået opbygget en robust forretningsmodel, der med en relativt begrænset finansiel risiko medfører, at selskabet med stor sandsynlighed opnår overskud selv i år med meget negative finansmarkeder.

 

vc1-dk

Cash flow

Det er Topdanmarks holdning, at succes på det danske forsikringsmarked bedst opnås ved at kombinere stærk distributionskraft med risiko baseret prissætninger en effektiv organisation og tilfredse kunder.

vc2-dk

Distributionskraft

Topdanmark har en multidistributionsstrategi, hvor egne salgskanaler (assurandører, salgscentre, telefonsalg, onlinesalg mv.) suppleres med salg eller henvisning af emner gennem distributionspartnere som pengeinstitutter, autoforhandlere og forsikringsmæglere.

 

Aktiviteter under distributionskraft

 • Topdanmark har distributionsaftaler med blandt andre Sydbank og COOP. Distributions-aftalen med Sydbank betyder at skadeforsikring indgår i bankens loyalitetsprogram. Der er tale om et henvisningskoncept, hvor banken henviser potentielle skadeforsik-ringskunder til Topdanmark. Herefter har Topdanmark ansvaret for salg og rådgivning
 • På privatsegmentet skal assurandørerne i højere grad gennemføre risikovurdering ved nysalg, samtidig med at salgsprovisionen fastsættes i balance med bl.a. kundetilfreds-hed og lønsomhed. Dette ventes at øge kvaliteten i nysalget.
 • Lønsomheden for større industrivirksomheder lever typisk ikke op til Topdanmarks af-kastkrav. Dette har medført, at Topdanmark har valgt at reducere eksponeringen til in-dustrivirksomheder til nul og fokuserer på mindre firmakunder.
   

Prissætning

Topdanmark arbejder med en differentieret prissætning, hvor der tages udgangspunkt i risikomæssigt korrekte priser, også kaldet mikrotarifering. Dette bevirker, at Topdanmark er et attraktivt forsikringsselskab for kunder med gode skadeforløb, mens kunder med mindre gode skadeforløb vil have et incitament til at skifte til forsikringsselskaber med en prisstruktur, der er mindre afhængig af risikoen.

 

Aktiviteter under prissætning

 • Topdanmark fortsætter med at arbejde med mere fintmaskede og risikomæssigt korrekt fastsatte priser, gennem brug af digitale løsninger, offentlig tilgængelige data og avancerede prissætningsmodeller
 • Topdanmark har ikke aktuelle planer om generelle prisforhøjelser. I stedet gennemføres tiltag over for den ikke-lønsomme del af kundeporteføljen (eksempelvis i form af skadeforebyggelse, lavere sumdækning, øget selvbehold og selektive prisstigninger)
   

Arbejdsskadeforsikring til industrisegmentet har været ulønsom i en årrække og samtidig har konkurrencen været høj. Topdanmarks risikobaserede priser har ikke matchet markedsprisen, hvorfor arbejdsskadeporteføljen er reduceret med ca. 50 % siden 2008. Topdanmark fastholder de risikobaserede priser, der bl.a. tager højde for det lave renteniveau, forhøjelse af pensionsalderen og den nye reform af reglerne for førtidspension.
 

Effektivitet

Topdanmark har fokus på at effektivisere og automatisere en væsentlig del af selskabets processer med henblik på at kunne tilbyde kunderne en nem, enkel og hurtig service, og samtidig opretholde konkurrencedygtige priser.

 

Aktiviteter under effektivitet

Topdanmark har besluttet, at investere i øget fremtidig effektivitet. Hovedelementerne i effektiviseringsprogrammet er:

 • Digitalisering – selvbetjening, onlinekøb m.v.
 • Effektivisering – optimering og automatisering af administrative processer samt outsourcing
 • Transformation – performance- og forandringskultur

 

 

Kundetilfredshed

Topdanmark lever af at hjælpe mennesker og virksomheder. Vi lever af at informere, servicere og rådgive vores kunder – både før, under og efter en skade. Det gør vi kun godt nok, hvis vores kunder er tilfredse, da kundernes oplevelse er et af de vigtigste elementer i at skabe lange, solide og lønsomme kundeforhold.

Derfor spørger vi i kontaktsituationerne ind til kundernes oplevelse med os – både i telefonen, digitalt og ved personlig kontakt. På den måde får vi feedback fra over 180.000 kunder årligt, som vi bruger til at forbedre processer, kommunikation, service og produkter.

Ud over de interne målinger deltager Topdanmark i den årlige EPSI-måling, der omfatter de fleste større forsikringsselskaber. På både privat- og erhvervsmarkedet er Topdanmark på niveau med de øvrige store selskaber. I KPMG’s årlige Customer Experience Exellence-undersøgelse har Topdanmark to år i træk været Danmarks bedst rangerede forsikringsselskab.

 

Aktiviteter under kundetilfredshed

 • På alle kontaktkanaler – telefonopkald, digital selvbetjening, møder, efter skader og ved brug af samarbejdspartnere – indsamler vi kundernes feedback på serviceoplevelsen med henblik på at identificere forbedringsmuligheder.
 • Kunder, som angiver at være utilfredse, bliver kontaktet for at få udbedret oplevelsen, og meget positiv feedback bliver sendt direkte som et skulderklap til medarbejderne.
 • Vi måler og rapporterer på NPS (Net Promotor Score) og CES (Customer Effort Score).
 • Vi har etableret et servicekoncept, der sikrer høj kvalitet og konstant forbedring i kommunikationen med vores kunder.
 • Vi analyserer løbende sammenhængene mellem kundernes oplevelser og deres tilfredshed og loyalitet med henblik på at forstå, hvordan vi fra et kundeperspektiv bedst muligt skaber gode, bæredygtige kundeforhold
RSS  

Aktiekurs

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: +45 44 74 40 17
Mobiltlf: +45 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk